Půdy

  • Vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) , trvalé i dočasné
  • Pedologický průzkum a zprávy,
  • Bilance skrývky kulturních vrstev půdy
  • Plán rekultivace pozemků
  • Vynětí pozemků trvalé či dočasné provádíme pro investory již 30 let. Provedeme výpočet odvodů pro zábor s vyčíslením částky pro platbu za odnětí půdy ze ZPF.
  • Pro větší plochu záboru půdy provedeme i předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy, po předchozím pedologickém průzkumu pozemku.
  • Vyhodnotíme kvalitu půdy a navrhneme racionální využití ornice a podornice a pro hospodaření se skrývkou zemin.
  • Pro případy dočasného záboru pozemků navrhneme plán technické a biologické rekultivace pozemků pro navrácení půdy do ZPF.